Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

4Us Oy
Y-tunnus 3093600-2
Yhdystie 4
19650 Joutsa
Puh. 045 5111 4184

Yhteyshenkilö Jukka Taskinen
jukka.taskinen@kunnollinen.fi

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu 4Us Oy:n oikeutettuun etuun, sopimukseen tai muuhun asialliseen yhteyteen. Henkilötietojen käyttötarkoitus on 4Us Oy:n ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen, analysointi ja tilastointi. Tietoja voidaan käyttää myös 4Us Oy:n liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen, suoramarkkinointiin sekä mielipidetutkimuksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri saattaa sisältää seuraavia henkilötietoja:
• Yhteystiedot: etu- ja sukunimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
• Asiakastiedot: asiakasnumero, tilaushistoria, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
• Asiakaspalautteet ja yhteydenotot
• Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
• Mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot 

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana henkilön rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun henkilö antaa yhteystietonsa rekisterinpitäjälle puhelimitse, suullisesti, internetin kautta, sähköpostilla, tekstiviestillä tai muulla vastaavalla tavalla. Rekisteröidyn henkilön tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös kaupparekisteristä ja sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

4Us Oy ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Tietoja saatetaan väliaikaisesti käsitellä yhdysvaltalaisissa palveluissa, jolloin henkilötietoja siirtyy EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla eivätkä siirretyt tiedot sisällä arkaluonteista tietoa. 

Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Tietoja käsittelevät vain ennalta määritellyt henkilöt, jotka ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen ja joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana sähköiseen järjestelmään.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat, niiden varmuuskopiot sekä manuaaliset aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain luvan saaneilla henkilöillä

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi ottaen huomioon laista, kuten kuluttajansuoja-, kirjanpito- ja ennakkoperintälaista noudatettavaksi tulevat säilytysajat. 

Yksityisyyden suoja

4Us Oy kunnioittaa yksityisyyttäsi. Tallennamme vain kaupankäyntiin ja asiakkuuden hallintaan tarvittavat välttämättömät tiedot. Yksityisasiakkaan tehdessä kauppaa luotolla, osamaksulla tai laskulla, tallennamme lisäksi tarkemmat henkilötiedot. Näihin tietoihin ei ole pääsyä kuin mahdollisen perinnän käynnistämistä varten asiaa suorittavilla henkilöillä.

Sinulla on oikeus päästä henkilötietoihisi pyytämällä tiivistelmä säilyttämistämme henkilötiedoistasi, ja sinulla voi olla myös oikeus siirtää tiedot, kun tietojen siirto ei vaikuta haitallisesti kolmansien osapuolten oikeuksiin ja vapauksiin. Sinulla on myös oikeus pyytää 4Us Oy:tä oikaisemaan henkilötietojesi virheet.

Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista ja rajoittaa tai vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tämän tietosuojaselosteen tai muiden määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

4Us Oy säilyttää henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen, huomioiden myös asioiden käsittelyyn sekä ongelmien ratkaisemiseen liittyvät tarpeet ja sovellettavien lakien asettamien lakisääteisten vaatimusten noudattamisen.

Em. asioihin liittyvissä kysymyksissä, ota yhteyttä 4Us Oy:n liikkeeseen: 4Us Oy, Yhdystie 4, 19650 Joutsa tai puhelimitse 045 5111 4184